pexels-joshua-welch-1624600

האם אדם יכול לשנות את מידותיו? // הרב יאיר נחום / בראשית בראשית // עיונים /  תשפב

אם אין לך הסכמה עם עצמך שאתה יכול לשנות – מדוע שתחולל בעצמך שינוי שאליו עיניך נשואות. עיון קצר זה יגלה שאתה יכול.  ותן לחכם ויחכם עוד

הבריאה נוצרה בנהגת החסד והרחמים / משמעות החסד – היכולת לשנות. ומשמעות דין -קבוע / הכח לשנות מושפע ממצוות הבחירה וממצוות אהבת ה' / כך שהכח לשנות נוצר קודם למצוות התשובה ועם מצוות התשובה נוסף כח לשנות / אכן גם גוי יש בו הכח לשנות מכח צורת הבריאה וביהודי נוסף בכח מצוות התורה /

האם אדם יכול לעשות שינוי? הנה מהנהגות ה' בעולם הזה זה הנהגת הדין והחסד. הנהגת הדין היא צפויה ואינה הולכת עם שינוי בעוד הנהגת החסד אינה צפויה והולכת עם שינוי.

והנה על הפסוק [בראשית ב.ד]  'אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות יהו"ה אלוקים ארץ ושמיים' פירש"י [א.א] ולא נאמר ברא ה' שבתחילה עלה במחשבה לבראתו במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין, היינו דכתיב 'ביום עשות ה' אלוהים ארץ ושמיים'

ומבואר בזה כי ה' הטמיע בהנהגת הבריאה את מידת החסד- השינוי שבבריאה. וזה חלק מהנהגת הבריאה. והדבר בהנהגת ה' היינו במידת החסד הרי שקנה קנין של הכח לשנות. ליצור בעצמו שינוי בו הוא חפץ[1].

ואפשר דזה המכוון בברכת 'המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית' המחדש לפי השינוי שבוחרים בו הדבקים בו יתברך.

*

יש מקור נוסף לכח לשנות והוא הפסוק 'ובחרת בחיים' כלומר בכח קדושת מצוות הבחירה יכול אדם לחולל בעצמו שינוי לכל אשר יחפוץ. וראה ברמב"ם בשמונה פרקים בסוף הפרק החמישי בציווי ואהבת את ה' אלוקיך[2].

*

והנה לפי הבאור כי בבריאת העולם הוטמע הכח לעשות שינוי הרי שהיכולות לעשות שינוי קיימת גם בגויים. ולציווי התורה 'ובחרת בחיים' וכן 'ואהבת את ה' אלוקיך' הרי שהיכולת לחולל שינוי הוא בכח התורה. והרי היכולת לשינוי שייכת רק בישראל.

אכן המורדים בה' יתברך, ידגלו כי אדם אינו יכול לעשות שינוי לתיקון מידותיו. כי הדביקה ביכולת לעשות שינוי היא דבק בה' יתברך

*

ונראה כי הכח לעשות מצוות תשובה היא כח נוסף שהתלבש על הכח לשנות, שהוטמע בבריאה. והחידוש במצוות התשובה, כי ה' מקבל השבים. כי זה שאפשר לשנות והאדם ישנה עצמו לטובה אינו אומר שה' יתברך יקבלו לתשובה. ותשובה זו מתנה מה' יתברך !

והדברים נפלאים עם הרמח"ל במסילת ישרים כי התשובה ניתנה במידת החסד. שלהאמור כאן מבטאת את הכח לשנות.

ונראה דזה המכוון בפסוק אחרי הבריאה [בראשית ב.ד] 'ביום עשות 'יהוה אלוקים' וברש"י אות ה"א רמז לעולם הזה רש"י 'רמז כמו שה"א פתוחה למטה, כך העולם פתוח לשבים בתשובה'.

והיינו כי הכח לשנות כבר קדם במעשה הבריאה. ואחרי הבריאה [בפסוקים שאחרי הבריאה] נוסף על הכח לשנות. הכח לשנות מכח מצוות התשובה.


[1] ראה עלון אביטה נפלאות גיליון 19 מהרב גינזבורג שביאר ביסוד זה את ההבדל בין תשובת דוד לתשובת שאול.

[2] וראה בענין כח האמונה שיכול לחולל שינוי [שמות בשלח טו.כ] במש"כ עה"פ  כי אני ה' רופאיך.

Email
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Print

מאמרים נוספים

צור קשר

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

צור קשר

השאירו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם!