StockSnap_ARKMDJBQTW

קסם החשיבה // הרב יאיר נחום // פרשת חוקת // הגות ומחשבה

למה זה קורה לי? זו שאלת מפתח בכל מיני צער שעובר עלינו. שאלה ללא תשובה, שמוסיפה כאב על כאב, שקיים במחיצתנו. במאמר כאן מה שינוי החשיבה שמונע כאב, ואף מחליש כאב עד להעלמתו[1]. הבט להלן

ה' הוא אלוקי האלוקים. וגם אלוקי ההגיון. ולפעמים, בקצת הגיון שה' נתן לנו, אנחנו שואלים על אלוקי ההגיון!?

והנחת יסוד שלנו כי בגלל שאנחנו לא יכולים להבין את ההיגיון שמאחורי הסיפור אז הסיפור הוא לא הגיוני!?

צריך לומר הפוך:

ככל ואירועי החיים הם לא הגיוניים – זה הכי הגיוני שיכול להיות…

ומי שחושב שהסיפור לא הגיוני כדאי לו לבדוק האם יש הגיון מעל ההגיון שלו… [2]


*

גם פרה אדומה, בניגוד להגיון עושה פעולה ההפוכה, מטמאת את הטהורים, ומטהרת את הטמאים, היא סיפור לא הגיוני, אבל  דווקא בגלל היותה מצווה לא הגיונית, זה הכי הגיוני, שמצווה מאת אלוקי ההגיון היא ההגיונית ביותר.

ובשביל מה צריך את המצווה הלא הגיונית?

הכל התחיל בחטא העגל, שורש החטא היה,[רמב"ן שמות לב.א] שביקשו דמות שור שיהיה אמצעי דרכו יעבדו את ה' יתברך. זו עבודה כפופה לחוקי ההגיון, כדי שיהיה שייכות לה' יתברך צריך אמצעי.

והתיקון לחטא שביקשו הגיון לקיים מצוות שאין בהם טעם והגיון, כמו פרה אדומה מצווה ללא הגיון! ובכל זאת בלתי לה' עיננו בביטול גמור – תוך אמונה מוחלטת בה' שהוא אלוהי ההגיון

זה המכוון בדברי המדרש כי התיקון לחטא העגל – תבא האם – הפרה, ותקנח צואת בנה בעוון חטא העגל. על ידי אמונה בלי הגיון ואמצעי

*

כמו אז כך היום:

לפעמים עובר על האדם תהליכים שאין ביניהם להגיון כלום, ושאלת השאלות – למה זה קורה לי?

אולי התשובה באמת לא עשית כלום, רק שה' רוצה ממך שתאמין כי הסיפור הלא הגיוני שלך הוא הסיפור הכי הגיוני וזאת האמונה שלך מעבר להגיון שלך – ה' רוצה ממך.

להיות באמונה מעבר להגיון, זה תיקון ישיר לחטא העגל… ואף עוצמה להתמודדות עם תלאות החיים

והחשבון פשוט:

מי שאינו מקבל את מה שעובר עליו צריך להתמודד עם הקושי וגם עם השכל שלו שאינו מרפה בשאלת 'למה זה קורה לי' שלפעמים קשה יותר מהקושי בעצמו.

ושההגיון מסכים כי הכי הגיוני זה היסורים רק שמדובר בבהגיון נסתר – מי שמקבל נשאר לו להתמודד רק עם הקושי.

כך להבין שכל מה שהוא לא הגיוני זה הכי הגיוני לא רק שזה איכות חיים אלא זוכה להיות חלק מתיקון חטא העגל שהאנושות כולה סובלת ממנו עד היום[2]

נקודה למחשבה


[1] כדאי לראות כהקדמה למאמר כאן את הספורנו תחילת פרשת חוקת – והדברים יוארו באור יקרות

[2] לשואלים מדוע ה' ברא את העולם ויש תשובות בדבר מהרמח"ל תשובה הגיונית השייכת לקטגוריית ההגיון הנסתר ש'מחוק הטוב להיטיב'. אולם יש תשובה שאין תשובה, משמו של התניא שאמר כי ה' נתאווה לבנות לו מדור בתחתונים, 'נתאווה' על 'תאווה' אין קושיות. כך שמעתי מר' מנדי רבינוביץ' ובודאי יש עומק בתשובה זו. ואכמ"ל. להבדיל ביחסי אנוש שאדם נמצא במצב רגשי זה לא הזמן לשיחה רצינית.  

[2] סנהדרין  (דף ק"ב עמוד א'):  "אמר רבי יצחק:  אין   לך  כל פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של  עגל הראשון, שנאמר: "וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם". ובלשונו של רש"י: "כמו שפשע העגל שמור לדורות לפורענות, שאין לך פקודה שאין בה מפקודת העגל".

Email
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Print

מאמרים נוספים

צור קשר

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

צור קשר

השאירו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם!